Obchodní podmínky

Obchodní podmínky, služby a cena
 

Zakázka (zajištění předsvatebních služeb a koordinace svateb) bude definována ve smlouvě o dílo. Na základě konzultační schůzky, kde se předběžně vysloví přání klientů (Kupujícího), bude Kupujícímu vystavena ke schválení nabídka. Nabídka je písemné vyjádření zakázky vypracované pro Kupujícího. Obsahuje zadání, časový harmonogram, rozpočet, scénář, komentáře a doporučení, platební podmínky. Po schválení nabídky bude vypracovaná smlouva o dílo. První konzultační schůzka je nezávazná a zdarma.

V některých případech může být smlouva o dílo nahrazena vzájemně potvrzenou objednávkou – respektive nabídkou, která byla Kupujícímu vypracovaná.

Předmětem uzavřené smlouvy o dílo či potvrzené objednávky je prodej služeb dle vypracované nabídky.

Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu službu se všemi náležitostmi v předem domluvené kvalitě, rozsahu a v daném čase.

Kupující se zavazuje objednanou službu zaplatit dle platebních podmínek.

Pokud po uzavření smlouvy o dílo Kupující zjistí, že potřebuje doobjednat další služby, uzavře se dodatek ke smlouvě o dílo.

Rozpočet

Rozpočet k objednané službě bude rozepsaný opravdovými náklady subdodavatelů a provizí či odměnou Prodávajícího za jím poskytnuté služby.

V případě zajišťování předsvatebních služeb u kompletního servisu se cena rozpočtu stále upravuje dle výběru subdodavatelů. Subdodavatele si Kupující vybírá z nabídek, které mu poskytne Prodávající.

Cena

Cena za objednané služby se pro Kupujícího počítá individuálně, protože každý klient má individuální požadavky na svatbu. Služba Prodávajícího proto nemá standardní ceník.

Cena se vytváří na základě objednávky, osobního setkání a dalších dohod v průběhu komunikace, kdy se vychází z cen subdodavatelů a provize Prodávajícího. Cena a její vytváření je otevřená, Kupující může ovlivňovat kvalitu produktu a výběr dodavatelů.

U služeb koordinace svatebního dne a koordinace svatebního obřadu se cena odvíjí od přesných požadavků klientů a záleží na časovém rozsahu.

Cena služby asistenta svatební koordinátorky se opět odvíjí od časového rozsahu a náročnosti svatby.

Služba předsvatebního servisu je účtovaná hodinovou sazbou.

Za službu kompletního svatebního servisu (svatba na klíč) je účtovaná provize. Výše provize je vždy určená předem. Avizované procento je kalkulováno z celkových nákladů na akci z rozpočtu.. Výše provize je vždy stanovena individuálně dle klienta a lze ji korigovat podle charakteru a náročnosti svatby. Pohybuje se od 0% do 25% (25%=složité a náročné akce např. v jazykových mutacích).

Platební podmínky a storno poplatky

Prodávající bude v průběhu předsvatebního servisu zasílat Kupujícímu příkazy k platbám od subdodavatelů (např. zálohy, rezervační poplatky, atd.). Tímto bude mít Kupující přehled o cenách od subdodavatelů. Kupující Prodávajícímu zaplatí pouze provizi za provedené služby. 

U služby kompletního servisu musí být do začátku akce, nejpozději však do 30-ti dnů před svatbou, zaplacena záloha za provizi Prodávajícímu ve výši 75%.

Daňový doklad za doúčtování - doplatek objednané služby bude Kupujícímu zaslán po svatebním dni se splatností 7 dnů.

Nejsem plátce DPH.

U ostatních služeb zaplatí Kupující Prodávajícímu až po provedené službě na základě daňového dokladu, který bude mít splatnost 7 dní.

V případě garance Svatebního obřadu v termínech, které lze požadovat mezi atraktivní termíny roku, popřípadě při složitých jednáních pro zajištění specifického nájmu v čase a v místě k uskutečnění Svatebního obřadu, bude záloha splacena dle dalších dohodnutých podmínek.

Storno musí být vždy doručeno v písemné podobě.

V případě storna objednané služby u subdodavatelů po splacení jakékoliv zálohy, bude tato situace řešena s konkrétním subdodavatelem individuálně. Prodávající nezodpovídá za výši storna poplatků účtované subdodavateli.

V případě storna celé akce budou Kupujícímu účtovány prokazatelně vynaložené náklady Prodávajícího. 

V případě storna akce Svatba na klíč ve lhůtě kratší než 14 dní před začátkem konání akce, budou Kupujícímu účtovány krom prokazatelně vynaložených nákladů Prodávajícího:

13 – 7 dní před konáním: 25% z ceny provize

6-3 dny před konáním: 50% z ceny provize

48 hodin před konáním: 75 % z ceny provize

24 hodin před konáním: 100 % z ceny provize

Pro určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy bylo poskytovateli odstoupení doručeno. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení „akce“.

Při částečném zrušení smlouvy se stornopoplatek vypočítá z částky za částečně stornované služby.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Osobní údaje klienta jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, především podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Klient poskytnutím svých osobních údajů a podepsáním smlouvy uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů firmou LUCIE SVATEBNÍ KOORDINÁTORKA.

Klient rovněž souhlasí s využitím svého elektronického kontaktu (e-mailové adresy) k zasílání obchodních sdělení ze strany poskytovatele. Tento souhlas může klient kdykoli v budoucnu odvolat.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny služby uvedené na webu LUCIE SVATEBNÍ KOORDINÁTORKA  a v dalších dodatečných nabídkách a vstupují v platnost dne 1.1.2011.

Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto podmínek.